ตรวจสอบบัญชี นักตรวจสอบบัญชีสำคัญอย่างไร                        01

นักตรวจสอบบัญชีสำคัญอย่างไร

นักตรวจสอบบัญชี คือ ผู้ที่คอยดูแลเรื่องของบัญชีและการยื่นภาษีให้เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ระบบบัญชีของบริษัทดำเนินไปอย่างมีระบบระเบียบได้มาตรฐานและสามารถตรวจสอบได้ โดยคุณสมบัติของนักตรวจสอบบัญชีที่ดีนั้นก็คือจบจากคณะบัญชีและสามารถมองภาพมุมกว้างของบัญชีได้เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ ทั้งนี้ต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องบัญชีในเชิงลึกด้วย เรียกได้ว่านอกจากจะเข้าใจและเรียนรู้ได้เร็วในลักษณะงานของบริษัทที่เข้าไปดูแลระบบบัญชีแล้ว ยังต้องมีความแม่นในเรื่องของหลักการและความถูกต้องของเรื่องบัญชีและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกด้วย ลักษณะของนักบัญชีนั้นควรมีความละเอียดรอบคอบและยืดหยุ่นในเวลาเดียวกัน นั่นหมายความว่านอกจากละเอียดในเรื่องของตัวเลขและข้อมูลแล้ว ต้องมีความยืดหยุ่นในการทำงานเนื่องจากในแต่ละกิจการย่อมมีรายละเอียดปลีกย่อยต่างกัน นักบัญชีที่ดีและเก่งต้องสามารถทำความเข้าใจและปรับรูปแบบบางอย่างภายใต้กรอบที่ถูกต้องได้ด้วย จึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะเจอนักบัญชีที่มีมาตรฐานการทำงานที่สูง อย่างไรก็ตามเพื่อไม่ให้ต้องเจอกับปัญหายุ่งยากหรือกังวลว่าระบบบัญชีจะไม่ถูกต้องก็สามารถใช้บริการนักตรวจสอบบัญชีมืออาชีพให้เข้ามาจัดการระบบบัญชีให้ได้ เพื่อความมีประสิทธิภาพสูงสุดและมีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบแก้ไขข้อมูลเพื่อไม่ให้ระบบมีปัญหาในระยะยาว และมั่นใจหากมีการเข้ามาตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกหรือการส่งยื่นภาษี ทั้งนี้หากต้องการใช้บริการนักตรวจสอบบัญชีมืออาชีพ สามารถติดต่อไปยังบริษัทบัญชี ที่ให้บริการตั้งแต่การตรวจสอบบัญชี รับตรวจสอบภายในและวางระบบ การยื่นภาษี และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีแบบครบวงจรซึ่งมีอยู่มากมาย ไม่ว่ากิจการจะอยู่ในกทม.เขตไหน ลาดกระบัง ลาดพร้าว ธนบุรี บางรัก ฯลฯ ก็สามารถใช้บริการได้อย่างสะดวก โดยเข้าไปหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ตและดูข้อมูลภายในเว็บไซต์ของบริษัทที่สนใจว่ามีรายชื่อบริษัทหรือกิจการใช้บริการมากน้อยเพียงใดเพื่อช่วยให้เกิดความมั่นใจก่อนจะติดต่อไปใช้บริการนั่นเอง บทความแนะนำ การสมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีฯ กับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีต้องทำอย่างไรบ้าง ? : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=105 สืบเนื่องจากที่มีการปรับมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 19(2558) ทางบริษัทฯได้มีการประเมินผลประโยชน์พนักงานใหม่ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=107 การรวมธุรกิจ : บริษัท HLB (THAILAND) LIMITED ต้องการจะปรึกษาวิธีการลงบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=108

ความสำคัญของการสอบบัญชี imageAMT optimized

ความสำคัญของการสอบบัญชี

ความสำคัญของการสอบบัญชี การบริหารการเงินของธุรกิจที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงถึงความสามารถในการดำเนินการของฝ่ายจัดการ และการบันทึกบัญชีที่จัดทำขึ้นก็เพื่อแสดงฐานะของกิจการ ณ วันสิ้นงวดบัญชีให้แก่ผู้เกี่ยวข้องอันประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ ผู้ลงทุน ส่วนราชการ ได้ทราบ งบการเงินดังกล่าวจะเป็นการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในการตรวจสอบความถูกต้องตามหลักบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปกับหลักฐานและเอกสารต่างๆ  การสอบบัญชี (Audit) คือ การตรวจสอบสมุดบัญชีของธุรกิจนั้นๆ ตลอดจนเอกสารประกอบการลงบัญชี รวมทั้งหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงบัญชีว่าได้ปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปอย่างถูกต้องหรือไม่ ผู้สอบบัญชี (Auditor หรือ Public Accountant) จะต้องเป็นผู้ขึ้นทะเบียนเป็น “ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” (Certified Public Accountant) และให้บริการทางด้านการสอบบัญชี ได้แก่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบัญชี การวางรูปบัญชี การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับภาษีอากร ตลอดจนบริการด้านบริหารการเงินอื่นๆ ที่ให้บริการแก่ลูกค้าเฉพาะราย  งานส่วนใหญ่ของผู้สอบบัญชี คือ การสอบบัญชี ซึ่งจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามวิธีการตรวจสอบด้านต่างๆ การจัดทำรายงานการสอบบัญชี การให้ความเห็นต่องบการเงิน การเปิดเผยข้อมูลให้เพียงพอ ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อความถูกต้องของงบการเงิน      วัตถุประสงค์ของการสอบบัญชี          ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ฉบับที่ 200 เรื่องวัตถุประสงค์และหลักการพื้นฐานของการสอบบัญชีได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการสอบบัญชีดังนี้ […]