งานบริการเกี่ยวเนื่องอื่น

  • ช่วยรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการจัดทำ Filing ให้แก่ที่ปรึกษาทางการเงิน
  • ให้คำปรึกษาในด้านการตเตรียมตัว วิธีการต่างๆ การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวจ้องอันเป็นอุปสรรคต่อการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยทำงานร่วมกับที่ปรึกษาทางการเงิน
  • บริการในคำปรึกษาทางเทคนิค ทางด้านการเงิน การบัญชี และภาษีอากร
  • บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบัญชี การวางระบบบัญชี และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ การประกอบธุรกิจ
  • บริการให้คำปรึกษาเสนอแนะกลยุทธ์เกี่ยวกับภาษีอากร เพื่อการประหยัดภาษีที่ถูกต้องตามกฏหมาย
  • บริการจัดอบรมทางบัญชี และภาษีอากร
  • บริการให้คำปรึกษาทางด้านการเงิน
  • การประเมินการลงทุน และการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
  • การสร้างแบบจำลองทางการเงิน และการพยากรณ์ทางธุรกิจ