บริการที่ปรึกษาด้านตรวจสอบภายในและวางระบบ

ตรวจสอบภายในและวางระบบ

ตรวจสอบภายใน ลดความรั่วไหล สูญเปล่าในองค์กร

บริการด้านการวางแนวปฏิบัติที่ดี รวมถึงการเริ่มกิจกรรมการตรวจสอบภายในซึ่งเหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลาง/ขนาดใหญ่ ที่ไม่พร้อมจะจ้างผู้ตรวจสอบภายในไว้เป็นการประจำ

ตรวจสอบกรณีทุจริต

ตรวจสอบกรณีที่มีการทุจริตหรือกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการกระทำส่อไปในทางทุจริตหรือ ประพฤติชอบซึ่งเกิดขึ้นกับองค์กร

ตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบความเพียงพอของการควบคุมภายในและระเบียบวิธีการทำงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการปฏิบัติด้านต่างๆ  ในองค์กร รวมถึงประเมินความมีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรขององค์กร

การวางระบบปฏิบัติงาน

เป็นการรับนโยบายจากฝ่ายบริหารและทุกส่วนงานในองค์กร เพื่อนำมาวางแนวทางในการทำงาน (คู่มือการทำงาน) โดยคำนึงถึงจุดควบคุมภายในที่ควรมี และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท