บริการด้าน

รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้นที่ 1,500 บาท/เดือน

รูปแบบการให้บริการของเรา

ทำบัญชี – ยื่นภาษี arrow 04  ให้คำปรึกษาและแนะนำทางด้านบัญชี วางแผนภาษีและการจัดเก็บเอกสารที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี

ทำบัญชี – ยื่นภาษี arrow 04   จัดทำสมุดบัญชีทุกเล่ม และรายงานทางบัญชีต่างๆให้ครบถ้วนตามกฎหมายบัญชีและกรมสรรพากรกำหนด 

ทำบัญชี – ยื่นภาษี arrow 04  บันทึกบัญชีด้วยระบบโปรแกรมบัญชีที่กรมสรรพากรยอมรับ

ทำบัญชี – ยื่นภาษี arrow 04  คำนวณ และจัดเตรียมแบบภาษีที่ต้องยื่นในแต่ละเดือนได้แก่ ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 และ ภ.พ.30 รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย, พร้อมบริการนำส่งกรม สรรพากร

ทำบัญชี – ยื่นภาษี arrow 04 จัดทำและยื่นแบบประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด. 51) พร้อมนำส่งกรมสรรพากร

ทำบัญชี – ยื่นภาษี arrow 04  จัดทำและยื่นแบบนำส่งเงินสมทบประกันสังคม พร้อมนำส่งรายเดือน

ทำบัญชี – ยื่นภาษี arrow 04  จัดทำงบการเงินและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลปลายปี (ภ.ง.ด.50) พร้อมนำส่งกรมสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์

ทำบัญชี – ยื่นภาษี arrow 04  จัดทำงบการเงินสำหรับผู้บริหาร รายเดือน รายไตรมาส และรายปี สำหรับการวิเคราะห์เชิงบริหาร

ทำบัญชี – ยื่นภาษี arrow 04 เข้าพบและให้คำชี้แจง กรณีกรมสรรพากรต้องการข้อมูลทางบัญชีและภาษีอากร

ทำบัญชี – ยื่นภาษี arrow 04  จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐาน ในราคายุติธรรม