บัญชี

วางระบบบัญชี

ออกแบบหรือปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินและบัญชีต้นทุน รวมถึงเอกสารและรายงาน

ภาษี

วางแผนภาษีอากร

แนะนำการวางแผน จัดโครงสร้างเสียภาษีของบริษัท ให้เสียภาษีถูกต้องตามข้อกำหนดกฎหมายและมีประสิทธิภาพสูงสุด