บริการตรวจสอบบัญชี บริการตรวจสอบบัญชี logo new
บริการด้าน

ตรวจสอบบัญชี

บริการตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้นที่ 4,500 บาท

รูปแบบการให้บริการของเรา

บริการตรวจสอบบัญชี บริการตรวจสอบบัญชี Email icons 070   ตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจำปี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)โดยปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่กำหนดไว้ตามกฎหมายหรือประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี

บริการตรวจสอบบัญชี บริการตรวจสอบบัญชี Email icons 070   ตรวจสอบบัญชีและรับรองบัญชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน โดยผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) โดยปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด 

บริการตรวจสอบบัญชี บริการตรวจสอบบัญชี Email icons 070  เสนอข้อสังเกต ต่อผู้บริหารเพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อนของการควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญ ที่อาจนำมาซึ่งการทุจริต รวมทั้งแจ้งให้ทราบ ถึงข้อผิดพลาดทางการบัญชี พร้อมข้อเสนอแนะ ทั้งนี้เพื่อให้งบการเงินแสดงข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมส่งผลให้การบริหารงาน ของกิจการ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บริการตรวจสอบบัญชี บริการตรวจสอบบัญชี Email icons 070  ตรวจสอบเฉพาะกรณี ตามข้อตกลง

บริการตรวจสอบบัญชี บริการตรวจสอบบัญชี Email icons 070   บริการ ยื่นงบการเงิน พร้อมจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงินตามที่กฎหมาย กำหนด ได้แก่ สบช.3, สำเนารายชื่อ ผู้ถือหุ้น (บอจ.5) นำส่ง ต่อกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์