การควบคุมภายใน

จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Manual) ผังงาน (Flowchart) โครงสร้างองค์กร (Organization Structure) นโยบาย (Policy) รวมถึงการแนะนำระบบ ERP ที่เหมาะสม (ถ้ามี) และระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในระบบการควบคุมภายในแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ กลต. ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ถือหุ้น เป็นต้น

บัญชี

ให้คำแนะนำในเรื่องหลักการบัญชีที่ถูกต้อง ระบบบัญชี วิธีการทางบัญชี แนะนำด้าน Technical ทางด้านบัญชี และการปิดงบการเงิน ตามหลักการบัญชีและตามเงื่อนไขของกิจการที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ

งบการเงิน

แนะนำการจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม (Consolidate) งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมประจำไตรมาส ประจำปี รวมถึงการจัดทำรายละเอียดประกอบงบต่างๆเพื่อสนับสนุนงานของผู้สอบบัญชี

ให้คำปรึกษา
  • ช่วยรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการจัดทำ Filing ให้แก่ที่ปรึกษาทางการเงิน
  • ให้คำปรึกษาในด้านการตเตรียมตัว วิธีการต่างๆ การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวจ้องอันเป็นอุปสรรคต่อการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยทำงานร่วมกับที่ปรึกษาทางการเงิน